Make a Small to Perfect
''ใส่ใจแม้กระทั่งจุดเล็กๆ''

SERVICES

- เราสามารถผลิตเครื่องสำอาง เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์สปา ตามมาตรฐาน GMP ตามสูตรของลูกค้า หรือสูตรที่เราพัฒนาโดยมียอดขั้นต่ำ
   รองรับธุรกิจขนาดเล็กได้
- หาแหล่งวัตถุดิบใหม่ บริการหาวัตถุดิบ สารสกัด สารสำคัญใหม่ๆ เพื่อตอบสนอง
-  Concept สินค้าของลูกค้าแต่ละรายที่ไม่ซ้ำกัน
-  บรรจุภัณฑ์ และฉลาก หาแหล่งบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบและราคาที่เหมาะสมกับสินค้าและออกแบบฉลากสินค้า
-  บรรจุ และติดฉลาก บริการบรรจุ และติดฉลากในราคาที่เหมาะสม
- ทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ บริการนี้สำหรับสูตรที่ผลิตขึ้นใหม่ทุกตัวโดยจะช่วยให้มั่นใจในคุณภาพของสินค้าและกำหนด Shelf Lifeได้
- บริการขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง  กับคณะกรรมการอาหารและยา